Deklarasyon ng Kalayaan ng Internet

Batid ng karamihan na nahaharap ang mundo sa mga mahahalagang sandali patungkol sa usaping kalayaan sa internet. Sa iba't ibang bansa, may mga bagong batas na ipinapatupad na humaharang sa paggamit ng internet, habang dumarami naman ang bilang ng mga blogger na nalalagay sa panganib [en] dahil sa pagpapapahayag ng sariling pananaw.

Sa nakalipas na taon, saksi tayo sa pagsasama-sama ng mga organisasyon mula sa bawat parte ng mundo upang ipaglaban ang ating kalayaan sa internet. Mula sa maigting na pagtutol sa SOPA at PIPA sa Estados Unidos hanggang sa pandaigdigang pagkilos upang labanan ang Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), nakamit natin ang diwa ng pagiging malaya at bukas ng internet.

Dahil sa mga pangyayaring ito, nagtipon-tipon ang ilang pangkat upang pasinayaan ang Deklarasyon ng Kalayaan ng Internet [en], kung saan ang Global Voices Advocacy ay bahagi ng mga naunang lumagda. Sa kasalukuyan, higit sa 1300 mga organisasyon at kompanya ang pumirma na sa naturang kasunduan at patuloy na nadadagdagan ang kanilang bilang. Maaari ka ring lumagda sa Deklarasyon sa pahinang ito [en]; maaari mo rin itong ipalaganap sa tulong ng iba't ibang organisasyon, gaya ng sa EFF [en], Access [en], at kahit sa Cheezburger [en].

PANIMULA

Naniniwala kami na lilikha ng mas mabuting mundo ang isang malaya at bukas na Internet. Upang mapanatiling malaya at bukas ang Internet, nananawagan kami sa mga pamayanan, mga industriya, at mga bansa na kilalanin ang mga prinsipyong ito. Naniniwala kami na magdudulot ang mga ito ng higit na pagkamalikhain, ng higit na inobasyon, at ng mas malayang lipunan.

Kami ay nakikibahagi sa pandaigdigang kilusan na ipinagtatanggol ang ating mga kalayaan dahil naniniwala kaming karapat-dapat silang ipaglaban.

Pag-usapan natin ang mga prinsipyong ito — sumang-ayon o sumalungat, makidebate, isalin, angkinin at palawakin ang diskusyon sa inyong pamayanan — sa paraang ang Internet lamang ang makakagawa.

Samahan kaming mapanatiling malaya at bukas ang Internet.

DEKLARASYON

Naninindigan kami sa malaya at bukas na Internet.

Kinakatigan namin ang mga prosesong bukas at sumasaklaw sa lahat, tungo sa paggawa ng polisiya sa Internet at tungo sa pagtatatag ng limang pangunahing prinsipyo:

Pagpapahayag: Huwag harangan ang Internet.

Pagkonekta: Itaguyod ang mabilis at abot-kayang koneksyon para sa lahat.

Pagiging Bukas: Panatilihing bukas ang Internet kung saan malayang nakakapag-ugnay, nakakapag-usap, nakakapagsulat, nakakapanood, nakakapagsalita, nakakapakinig, nakakapag-aral, nakakagawa at nakakalikha ang lahat ng tao.

Pagiging Inobatibo: Ipagtanggol ang kalayaang lumikha at gumawa nang walang permisong kinakailangan. Huwag pigilan ang mga bagong teknolohiya, at hindi dapat parusahan ang mga lumilikha ng inobasyon dahil sa kabaluktutan ng mga gumagamit dito.

Pagiging Pribado: Pangalagaan ang pagiging pribado at ipagtanggol ang kakayahan ng lahat na magpasiya kung paano gagamitin ang sariling datos at mga aparato.

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.