Mga Pananaw sa Pumalyang Pagpapalipad ng Rocket ng Hilagang Korea

Naglunsad ng rocket ang Hilagang Korea noong ika-12 ng Abril, 2012, sa kabila ng maraming babala ng paghihigpit mula sa ibang bansa [en]. Ngunit laking kahihiyan nito nang mabaklas at magkapira-piraso ang rocket matapos itong pinalipad at bumagsak sa dagat ang mga natitirang piraso nito. Sumiklab ang maraming debate sa Internet sa Timog Korea tungkol sa pangyayaring ito.

Naging tampulan ng reaksyon ang nakakalulang halaga na ginasta at sinayang sa bigong pagpapalipad ng rocket, na maari sanang ginamit nalang sa pagbibigay pagkain sa milyun-milyong taga-Hilagang Korea na nagugutom. Ayon pa kay Kim Sun-jun [ko]:

1년치 옥수수를 다 태워 버렸네.

Sinunog nila ang [gagastusin sa] isang taong halaga ng mais (na nakapagpakain sana sa mga taga-Hilagang Korea) [puna: dating pangalawang pananim lang ang mais, subalit naging pangunahing pagkain ito sa Hilagang Korea matapos magkaroon ng matinding kakulangan ng palay ng ilang dekada]
Tumitingin sa malayo ang isang sundalo ng Hilagang Korea habang nakatoka sa Joint Security Area, Korean Demilitarized Zone. Ang litrato ay bahagi ng public domain, mula sa Wikipedia.

Tumitingin sa malayo ang isang sundalo ng Hilagang Korea habang nakatoka sa Joint Security Area, Korean Demilitarized Zone. Ang litrato ay bahagi ng public domain, mula sa Wikipedia.

Nagsulat ng anim na tweet si Yoon Jae-won (@yjw23_kseri), isang tagasuri sa Suriang Kim Kwang Su sa Pananaliksik sa Ekonomiya, na ini-retweet ng makailang ulit ng ibang tao. Matapos niyang kundenahin [ko] ang pagpapalipad ng rocket ng Hilagang Korea bilang ‘kasuklam-suklam na pagkilos’ na maaring makasira sa kasalukuyang usapan ng magkabilang partido [en], na unti-unting umuusad, binatikos naman ni Yoon [ko] ang paniniwala ng karamihan na mabisa ang mga ipinataw na parusa:

그런데 북한을 어떻게 다룰 것인가 하는 것은 현실적인 측면을 고려할 필요가 있습니다. 유엔안보리를 통해 북한을 비난하는 것은 자연스러운 반응이지만, 북한에 강경대응으로만 일관했을 때 더 큰 문제를 불러일으킬 수 있기 때문입니다.

Dapat magpakatotoo tayo sa pakikitungo sa Hilagang Korea. Natural lamang na sisihin natin ang Hilaga sa pamamagitan ng UN Security Council (Kapulungang Panseguridad ng mga Nagkakaisang Bansa), ngunit makitid ang pamamaraang ito at maaring mabigo na lilikha lang ng mas malalaking suliranin sa hinaharap.

Dagdag pa ni Yoon [ko]:

제재로 일관하는 것은 국제사회에서 북한을 더욱 고립시킴으로써 오히려 김정은 체제의 내부결속을 다지는 결과를 초래하게 될 것입니다. 이런 상황일수록 이명박정부가 상황을 관리하고 북한을 고립시키지 않음으로써 개혁개방으로 유도하는 것이 중요합니다.

Lalong mahihiwalay ang Hilagang Korea sa ibang lipunan kung pagpapataw ng parusa lang ang diplomatikong estratehiyang iniisip ngayon. Lalo nitong pagtitibayin ang kapangyarihan ni Kim Jong-un [ang kasalukuyang pinuno ng bansa] sa kanyang posisyon at dudulog ang mga tao sa kanya. Dapat gumawa ng kaukulang hakbang ang administrasyon ni Lee Myung-bak [kasalukuyang pangulo ng Timog Korea] upang hindi mapahiwalay ang bansa at upang isulong ang paghihimagsik at malayang kalakal sa Hilagang Korea.

Hindi naman naniniwala ang Daum Agora forum user na si stkt sa paggamit ng salitang ‘bigo’ [ko] sa pagsasalarawan ng pagpapalipad ng rocket ng Hilagang Korea, dahil wala namang nasasayang sa mga eksperimento sa larangan ng siyensya, lalo na sa programang pangkalawakan:

로켓발사는 애당초 실패라는 개념이 일반적인 실험과 다르다.일반적인 무기실험과 달리 로케트는 발사를 해봐야 실험 데이타를 얻는다. 로켓발사 실험에 있어서는 실패와 성공의 기준은 무엇이 잘못되었는지를 확인할 수 있는 실험 데이타와 노하우를 얻었는지의 여부인 것이지 기체의 발사결과 자체가 아닌 것이다.

Hindi akma ang karaniwang paggamit ng salitang ‘kabiguan’ sa pagpapalipad ng rocket gaya ng mga ordinaryong eksperimento. Hindi gaya ng pangkaraniwang eksperimento, ang tanging paraan lang upang makakuha ng datos ay ang mismong pagpapalipad ng rocket. Ang mahalaga dito ay kung may natuklasan silang importanteng datos mula sa eksperimento at kung may natutunan sila dito, at HINDI sukatan ang perpektong paglipad ng mismong rocket.

May ibang pananaw naman [ko] ang Daum Agora user na si Ceasurs21:

북한의 로켓 발사가 실패했다는 소식이 반가우면서도  한편으로는 로켓 발사와 관련된 북한사람 중에 얼마나  많은 사람들의  목이 달아날까도 생각해 봤습니다.핵심 기술을 가진 과학자야 빳다 맞고 목숨은 건지겠지만 누군가는 책임지고 수용소에 끌려가거나  죽는 사람이 생길지도 모른다는 생각하니 씁쓸하네요. […]우리나라 사람중에서도 고초를 겪는 사람이 있습니다.다름아닌 주식투자자입니다. 며칠전 북한의 로켓 발사가 임박했다는 소식이 전해지자 방위산업 관련주들이 테마주에 편입되면서 급등했습니다.

Bagamat masaya ako sa balitang pagkabigo ng Hilagang Korea sa pagpapalunsad ng rocket, nag-aalala ako sa magiging buhay ng mga taga-Hilagang Korea na kasapi ng naturang proyekto. Sa mga dalubhasang may kinalaman sa programang ito, maiiwasan sana nila ang pagpapahirap [ng pamahalaan] kung naging matagumpay sila [dito], kaya lubhang nalulungkot ako sa kanila na maaring kakaladkarin papuntang kulungan dahil nabigo sila.[…] May ilang mga taga-Timog Korea naman ang maaapektuhan sa bigong pagpapalipad ng rocket: ang mga namumuhunan sa stocks. Habang maugong pa ang plano ng Hilagang Korea na maglunsad ng rocket, dagliang umakyat ang mga stocks na may kinalaman sa industriya ng kagamitang panseguridad at depensa.

Matapos busisain at ipaliwanag ang mapamantalang taktika ng Hilagang Korea, pinuna naman [ko] ng Daum Agora user na si 이건좀아니다, na kinakailangang umisip ng mas mabisang estratehiya ang gobyerno ng Timog Korea upang kontrolin ang sitwasyon dahil walang namang pinagbago ang mga pangyayari ito sa mga nagdaang dekada.

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.