Sa Ika-5 Taon ng RV: Makabagong Midya para sa Pagsusulong ng Usaping Pangkalusugan

[Lahat ng link sa pahinang ito ay magdadala sa iyo sa mga pahinang nasa wikang Ingles, maliban na lamang kung may ibang nakasaad.]

Taong 2008 nang binigyang pondo ng Rising Voices at ng Health Media Initiative ng Open Society Institute ang anim na proyektong citizen media na nakatutok sa mga isyung pangkalusugan. Pinili ang anim mula sa 110 panukala na isinumite ng mga indibidwal at mga organisasyon na nanggaling sa 50 bansa.

Isa sa mga nabigyan ng munting gantimpala ang Proyektong AIDS Rights mula sa pangkat ng AZUR Development Organization na nakabase sa Brazzaville, Congo na naglalayong magsanay ng mga opisyal na nangangasiwa sa pakikipag-ugnayan (communications officer) ng mga lokal na organisasyon para sa AIDS. Nais ng grupo ng pag-ibayuhin ang kakayahan ng mga ito sa digital na pagsasalaysay, pagpopodcast, at paggawa ng mga blog upang idokumento ang negatibong pananaw ng mga mamamayan at diskriminasyon sa mga taong may HIV at AIDS sa bansang Congo. Narito ang maikling pagsasalarawan ni Juhie Bhatia tungkol sa naturang proyekto, mula sa isang artikulong inilathala ng Rising Voices:

It is hoped that these documented stories will be used as a tool for advocacy and education, helping to promote the rights of HIV-positive people. Currently 79,000 people (or 3.5 percent of all adults) are living with HIV in Congo, and 6,400 people in the country died of AIDS last year.

Inaasahang magsisilbing kasangkapan sa paglalahad ng adbokasiya at edukasyon ang mga kuwentong ito, upang isulong ang mga karapatan ng mga taong may HIV. Kasalukuyang may 79,000 katao (o 3.5 porsiyento ng lahat ng nasa sapat na gulang) ang may HIV sa Congo, at 6,400 katao sa bansa ang namatay dahil sa AIDS noong isang taon.

Ito naman ang pananaw ni Sylvie Niombo, ang pinuno ng nasabing proyekto, tungkol sa mga hamong kanilang kinakaharap:

Nyombo says Most of the Brazzaville and Pointe-Noire workshop participants discovered blogs for the first time. In addition to documenting stories, they are also using blogging to publish information about their organizations, since most don't have Web sites. However, she adds that Internet access is usually only available in Internet cafés. Since these cafés cost at least $1 US an hour, the communication officers are only able to go once or twice a week.

Ayon kay Nyombo ito ang unang pagkakataon na nadiskubre ng mga kalahok mula Brazzaville at Pointe-Noire ang tungkol sa pagba-blog. Maliban sa paglalahad ng mga kuwento, ginagamit na rin nila ang pagba-blog upang ipakilala ang kani-kanilang organisasyon, dahil karamihan sa mga ito ay walang sariling website. Ngunit madalas sa internet cafe lamang may internet. Dahil aabot sa 1 dolyar kada oras ang singil ng mga cafe, isa or dalawang beses lamang bawat linggo nakakapag-online ang mga communication officer.

Narito naman ang isang ulat mula sa proyekto, sa panulat ni Bhatia:

Davy Herman Malanda posts another account of discrimination, sharing the story of Bernadette (a pseudonym), a young woman who is a second-hand clothing vendor at the Tié-Tié market in Pointe-Noire. She is the breadwinner of the family, but this changes when she discovers she's HIV positive.

Her colleagues and clients from the market are informed that she is HIV-positive. Very few clients come from now on to buy at Bernadette’s table. Her life becomes difficult, and she has difficulty in making ends meet.

Isinalaysay ni Davy Herman Malanda ang isa pang insidente ng panghahamak, ang kuwento ni Bernadette (hindi tunay na pangalan), isang tindera ng ukay-ukay sa pamilihan ng Tié-Tié sa lungsod ng Pointe-Noire. Siya ang pangunahing naghahanapbuhay sa kanyang pamilya, ngunit nagbago ang lahat nang malaman niyang siya pala ay may HIV.

Nalaman ng kanyang mga kliyente at mga kaibigan doon na siya ay may HIV. Magmula noon mangilan-ngilan na lamang ang mga bumibili sa kanyang puwesto. Naging mahirap ang pagdating ng pera, at nahihirapan siyang pagkasyahin ang kakarampot na kita.

Pagsasanay sa citizen media ng mga communication officer at mga pinuno ng mga lokal na organisasyon para sa HIV at AIDS.

Sa Pointe-Noire, Congo, isang pamilyadong bilanggo na may HIV ang pinalaya mula sa pagkakakulong matapos malaman ng pulisya ang kanyang pagkakaroon ng HIV. Narito ang iba pang mga kuwento.

Upang ipagdiwang ang World AIDS Day, inipon ng proyektong AIDS Rights Congo ang mga kakaibang kuwento ng ilang kababaihan na madalas maging biktima ng karahasang sekswal at madalas hindi napapansin kapag pinag-uusapan ang HIV/AIDS – ito ang mga kababaihang may kapansanan. Naging malaking tulong din ang citizen media at pagba-blog para sa grupo upang ipagtanggol ang mga kababaihan laban sa karahasan. Basahin ang una at ikalawang pag-uulat.

Tampok naman sa Azur Weblog ang “Congolese Women On The Web” [fr] [Mga Kababaihang Taga-Congo sa Internet], kung saan ipinaglalaban ng mga kababaihang Congolese ang tungkol sa karahasang sekswal. Narito naman ang mga litrato mula sa kanilang Flickr account.

Ang proyektong ito ay isang halimbawa lamang ng epektibong bunga ng pagpopondo ng Rising Voices upang matulungan ang mga aktibistang nagsusulong sa mga karapatang pangkalusugan, gamit ang makabagong midya at kagamitang ICT sa pagpapalaganap ng kaalaman ng mga mahahalagang isyu sa mga lokal na pamayanan.

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.