Chile: Mga Taong Lansangan sa Santiago

[Lahat ng link sa akdang ito ay magdadala sa iyo sa mga pahinang nasa wikang Ingles.]

Sa siyudad ng Santiago sa bansang Chile, at maging sa maraming pang lungsod sa ibang panig ng mundo, sadyang mapanghamon at mapanganib ang panahon ng taglamig para sa mga walang tahanan.

Ito ang nasaksihan ni Alejandro Rustom, kontribyutor at manunulat sa website na Demotix, nang kanyang bisitahin ang tunay na kalagayan ng mga taong nakatira sa lansangan sa kabisera ng Chile, at pinuna ang pagpupursigi ng isang grupo ng mga nagkakawanggawa.

Sipi mula sa sinulat ni Alejandro:

In the Franklin District in Santiago de Chile, there are groups of people living on the streets that don't have the chance to live under a decent roof. They make their way on the edges of society.

A group of Teachers, Students and Parents of Teresian College, has organized groups to visit these people, to deliver food and clothing. Nestor Chavez Guerra, Professor and leader of the school's pastoral, thinks the most important thing is to listen to their problems and needs in order to provide more help at every visit.

Sa Distrito ng Franklin sa Santiago, Chile, may mga pangkat ng taong naninirahan sa mga kalye at walang disenteng tirahan. Umiikot ang kanilang buhay sa gilid ng pangkalahatang lipunan.

Ang grupo ng mga guro, mag-aaral at magulang ng Teresian College ay bumuo ng mga pangkat na bumibisita sa mga taong ito upang maghatid ng mga pagkain at kasuotan. Ayon kay Nestor Chavez Guerra, propesor at pinuno ng katekismo ng paaralan, ang pinakamahalagang bagay ay ang mapakinggan ang kanilang mga suliranin at pangangailangan upang lubos silang matulungan sa bawat pagbisita.

“Nakaupo sa isang liwasan ang babaeng ito na walang matuluyan.” Litrato ni Alejandro Rustom, karapatang maglathala ng Demotix.

“Ngiti ng isang lalaking nakatira sa lansangan.” Litrato ni Alejandro Rustom, karapatang maglathala ng Demotix.

Ipinakita ni Rustom ang paghahanapbuhay ng mga taong kalye ng Santiago:

“Si Maria, na nagtitinda ng kape, tsaa at tinapay upang kumita ng pera.” Litrato ni Alejandro Rustom, karapatang maglathala ng Demotix.

“Pangongolekta ng papel ang trabaho ng mamang ito.” Litrato ni Alejandro Rustom, karapatang maglathala ng Demotix.

Ganito naman ang kanilang kalagayan sa oras ng pagtulog at ang mga kakarampot na pananggalang sa ginaw:

“Sa semento natutulog ang isang taong kalye kasama ang mga alagang aso.” Litrato ni Alejandro Rustom, karapatang maglathala ng Demotix.

“Payak na tahanang mula sa itinapong kagamitan at muwebles.” Litrato ni Alejandro Rustom, karapatang maglathala ng Demotix.

Nakunan ni Rustom ng mga litrato ang malasakit ng ilang nagkakawanggawa para sa mga taong nakatira sa mga lansangan:

“Bitbit ng dalaga ang supot ng pagkain para sa mga taong nakatira sa kalye.” Litrato ni Alejandro Rustom, karapatang maglathala ng Demotix.

Marami pang litrato ang ibinahagi ni Rustom sa dalawang artikulong kanyang isinulat tungkol sa mga taong lansangan ng Santiago: Mga taong nakatira sa mga lansangan ng Chile – Santiago, at Nakalitrato: Ang paglipas ng bawat gabi para sa mga taong nakatira sa mga lansangan sa Chile.

Ang karapatang maglathala sa mga larawang ito ay nasa pangangalaga ng Demotix. Basahin ang opisyal na kasunduan sa pagitan ng Demotix at Global Voices.

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.